"Nobody Wins... When Nobody Plays" (2013) lyrics - TY TABOR