"Make Them Die Slowly" (1989) lyrics - WHITE ZOMBIE