"Children Of Adam" lyrics - COLDPLAY

COLDPLAY
"Children Of Adam"

[Instrumental]

[Dr. Shahrzad (Sherry) Sami]

[Sample: The Sun by John and Alice Coltrane]
May there be peace and love and perfection throughout all creation, through God
May there be peace and love and perfection throughout all creation, through God

[Sample: 'Otuto Nke Chukwu']
Gi nwa nke chukwu, gini ka ina ekwu
N'ihi ihe nile
Nke chukwu mere