"Hard To Dubya" lyrics - GOV'T MULE

GOV'T MULE
"Hard To Dubya"

[Instrumental]