"Pygmy Twylyte" lyrics - GOV'T MULE

GOV'T MULE
"Pygmy Twylyte"

[Instrumental]