"Night So Long" lyrics - HAIM

HAIM
"Night So Long"
(Alana Haim / Danielle Haim / Este Haim / Ariel Rechtshaid / Matt Sweeney)

I say goodbye to love again
In loneliness my only friend
In loneliness my only fear
The night's here
And I say goodbye to love once more
No shadow darkening my door
Until your memory is gone
The night so long

And I say goodbye to love again
In loneliness my only friend
In loneliness my only fear
The night's here
And I say goodbye to love once more
No shadow darkening my door
Until your memory is gone
The night so long

[Outro:]
(I say goodbye to love again) So, long
(I say goodbye to love again) So, long
(I say goodbye to love again) So, long
(I say goodbye to love again) So, long