"Portland Town" lyrics - JOAN BAEZ

JOAN BAEZ
"Portland Town"
(D. Adams)

I was born in Portland town
I was born in Portland town
Yes I was, yes I was,
Yes I was.
I was born in Portland town,
Got married in Portland town,
Yes I did, yes I did,
Yes, I did.
Got married in Portland town,
Had children one, two, three,
Yes I did, yes I did,
Yes, I did.
They sent them away to war,
Ain't got no kids no more,
No I ain't, no I ain't,
No, I ain't.
I was born in Portland town,
I was born in Portland town,
Yes I was, yes I was,
Yes, I was.