"I Feel Like This" lyrics - ROLLINS BAND

ROLLINS BAND
"I Feel Like This"

I feel like this
I feel like I want to break myself in two
I feel like I want to fell just like you
I feel like this
Do you feel it like I feel it
Can you feel it like I feel it