"Invocation" lyrics - SHPONGLE

SHPONGLE
"Invocation"

Atandari invocation

Yogena cittasya padena vacam
Malam sarirasya ca vaidyakena
Yo pakarottam pravaram muninam
Patanjalim pranjaliranato smi

Abahu-purusakaram
Sankha-cakrasi-dharinam
Sahasra-sirsasam svetam
Pranamami Patanjalim