SKINNY PUPPY lyrics - Fritter (Stella's Home)

SKINNY PUPPY
"Fritter (Stella's Home)"

[Instrumental]