"I Did It For You" lyrics - TOM MISCH

TOM MISCH
"I Did It For You"
(Yussef Dayes / Tom Misch)

[Intro:]
I did it for you
Ooh

And it is true
That I did it all for you
I did it all for you
And it is true
That I did it all for you
I did all for you
And it is true
That I did it all for you
I did it all for you

[Interlude]

And it is true
That I did it all for you
I did it all for you

[Refrain:]
I did it for you
Ooh

[Outro:]
And it is true
That I did it all for you
I did it all for you