"You Got Me Flying" lyrics - TOM MISCH

TOM MISCH
"You Got Me Flying"

[Intro:]
It's 'cause we're flyin'
It's 'cause we're flyin'

[Refrain:]
It's 'cause we're flyin'
Girl, you've got me flyin'
It's 'cause we're flyin'
You've got me flyin'
Girl, you've got me flyin'
It's 'cause we're flyin'
It's 'cause we're flyin'
Girl, you've got me flyin'
You've got me flyin'
It's 'cause we're flyin'
It's 'cause we're flyin'
It's 'cause we're flyin'
It's 'cause we're flyin'
Girl, you've got me flyin'
It's 'cause we're flyin'
It's 'cause we're flyin'
You've got me flyin'

[Outro:]
Girl, you've got me flyin'
Girl, you've got me flyin'