"Glad" lyrics - TRAFFIC

TRAFFIC
"Glad"
(Winwood)

So glad, I'm so glad
Sometimes I'm so glad to be alive