"M.F. Horn, Vol. 6: Live At Ronnie's" (2006) lyrics - MAYNARD FERGUSON