"Playground Psychotics" (1992) lyrics - FRANK ZAPPA